kodeks pracy art 167

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu kodeks pracy art 167. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące kodeks pracy art 167.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Prawo do świadczeń wypadkowych się nie przedawnia

  Prawo do świadczeń wypadkowych się nie przedawnia

  Pobieram od ZUS rentę rodzinną przyznaną mi z powodu śmierci mojego ojca w wypadku. Dowiedziałem się jednak niedawno, że prócz renty rodzinnej istnieje też renta rodzinna wypadkowa i że wysokość minimalna tej drugiej jest większa niż kwota, którą dostaję co miesiąc – pisze pan Adam. – Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wspomina o rencie rodzinnej, która należy się rodzinie uprawnionego, czyli pracownika. W każdym przepisie odnoszącym się do uprawnionego jest mowa o pracowniku. Co jednak, kiedy mój tata prowadził jednoosobową działalność gospodarczą i zginął podczas podróży samochodem na miejsce, w którym prowadził handel? Nie był przecież pracownikiem w rozumieniu kodeksu pracy. Czy w takim razie rodzinna renta wypadkowa mnie się nie należy – pyta czytelnik.

  czytaj więcej

 • Zlekceważenie decyzji ZUS może z czasem zaszkodzić

  Zlekceważenie decyzji ZUS może z czasem zaszkodzić

  Sąd ubezpieczeń społecznych jest związany orzeczeniem, od którego strona nie wniosła odwołania. Wywoła ono skutki także w innych postępowaniach, a jego podważenie będzie możliwe tylko wyjątkowo.

  czytaj więcej

 • Zadania zlecone. Mazowsze – rząd 1:0

  Zadania zlecone. Mazowsze – rząd 1:0

  1,8 mln zł – tyle wraz z odsetkami musi oddać Skarb Państwa za jedno z niesfinansowanych zadań zleconych. W kolejce z roszczeniami ustawiają się też inni, w tym Poznań, któremu sądy zasądzają sporne pieniądze od lat. A inne samorządy – powiatu nowosolskiego, czekają na rozwiązania systemowe w TK

  czytaj więcej

 • Nie wszyscy liczą wypowiedzenie po nowemu, mimo że to korzystniejsze

  Nie wszyscy liczą wypowiedzenie po nowemu, mimo że to korzystniejsze

  PROBLEM: Okresy wypowiedzenia umów o pracę przewidziane w ustawie z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.; dalej: kodeks pracy, k.p.) ustalone są w dniach, tygodniach i miesiącach.

  czytaj więcej

 • Zamiana ekwiwalentu na dni wolne w naturze wymaga zgody pracownika

  Zamiana ekwiwalentu na dni wolne w naturze wymaga zgody pracownika

  Kończy mi się umowa o pracę na czas określony. Szef już zapowiedział, że firma podpisze ze mną nowy kontrakt obowiązujący od dnia następującego po tym, jak zakończony zostanie okres zatrudnienia z pierwszej umowy. W związku z tym, że w czasie kończącej się umowy ani razu nie skorzystałam z urlopu wypoczynkowego, zapytałam w kadrach, co się stanie z przysługującymi mi dniami wolnymi. Otrzymałam odpowiedź, że przejdą one automatycznie na czas obowiązywania nowej umowy – opisuje swoją sprawę pani Justyna. – Tymczasem w kodeksie pracy przeczytałam, że w przypadku zakończenia umowy o pracę mogę domagać się ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Któż więc się myli: ja w interpretacji przepisów czy też wydział kadr w firmie, w której pracuję – pyta czytelniczka w dalszej części przesłanego do redakcji e-maila

  czytaj więcej

 • Fikcyjne związki zawodowe można wyeliminować

  Fikcyjne związki zawodowe można wyeliminować

  Działalność organizacji zakładowej jest pozorna, gdy jej celem nie jest ochrona zatrudnionych, a wyłącznie korzystanie z uprawnień i przywilejów związkowych. W takim przypadku można uznać ją za nadużycie prawa.

  czytaj więcej

 • Pracodawca musi wyrazić zgodę na urlop na żądanie

  Pracodawca musi wyrazić zgodę na urlop na żądanie

  Prowadzę niewielką firmę. Jeden z moich podwładnych przed rozpoczęciem pracy poprosił o udzielenie mu urlopu na żądanie. Nie zgodziłem się na to, ponieważ w tym dniu doszło do awarii, w wyniku której przestały działać komputery. Tylko on zaś, jako jedyny z załogi posiadający wykształcenie w tym zakresie, był w stanie usunąć skutki owej niesprawności. Pracownik wprawdzie pojawił się w zakładzie, ale stwierdził, że bez względu na sytuację miałem obowiązek udzielić mu tego urlopu. Czy ma rację? Dodam, że profil mojej działalności wymaga wykonywania znacznej części pracy na komputerze. Gdyby ten etatowiec nie przyjechał wtedy do firmy i nie naprawił systemu, dwa projekty nie zostałyby zrealizowane na czas, co groziłoby zapłatą przeze mnie wysokich kar umownych.

  czytaj więcej

 • Dyrektor szkoły nie może nadużywać prawa

  Dyrektor szkoły nie może nadużywać prawa

  Przewodniczący związku może być objęty ochroną nawet wówczas, gdy jego organizacja nie przedstawiła pracodawcy kwartalnej informacji o liczbie swoich członków. Tak orzekł Sąd Najwyższy.

  czytaj więcej

 • Jakie odszkodowania są zwolnione z PIT

  Jakie odszkodowania są zwolnione z PIT

  Konieczność zapłaty podatku od przyznanej rekompensaty zależy od tego, za co i na jakiej podstawie została ona przyznana.

  czytaj więcej

 • Czy prezesowskie związki zawodowe są nie do ruszenia

  Czy prezesowskie związki zawodowe są nie do ruszenia

  PROBLEM: Żółty związek zawodowy, zwany też prezesowskim, to termin ukuty dla określenia organizacji związkowych, które są inspirowane przez pracodawcę lub jemu sprzyjające. Po co pracodawcy taki związek? Otóż do wielu spraw, np. uzgadniania regulaminu wynagradzania, pracy czy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Aby działające u pracodawcy organizacje związkowe miały realny wpływ na ich kształt, muszą przedstawić jedno wspólnie uzgodnione stanowisko. Brak zgody jednej z nich na porozumienie oznacza, że pracodawca ma wolną rękę przy podejmowaniu decyzji o wprowadzeniu danej regulacji. Powstaje więc pytanie, czy jeden ze związków mógłby skutecznie kwestionować działalność drugiego, wskazując, że nie powstał on w celu obrony interesów pracowników, ale aby blokować inne organizacje w kwestiach spornych z pracodawcą. Warto przywołać tutaj niedawny wyrok Sądu Najwyższego z 8 września 2015 r. (sygn. akt I PK 234/14). W sprawie tej SN mimo podejrzenia, że związek zawodowy powstał, by działać na korzyść pracodawcy, nie dopatrzył się niczego podejrzanego. Tymczasem organizacja ta doprowadziła do fiaska negocjacji z pracodawcą w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie wynagradzania i tym samym umożliwiła mu wprowadzenie obniżek pensji zatrudnionych.

  czytaj więcej

 • Po wyborach: Samorządy wiedzą, co zmienić, boją się kwoty wolnej i powstania nowych województw

  Po wyborach: Samorządy wiedzą, co zmienić, boją się kwoty wolnej i powstania nowych województw

  Po wyborach samorządowcy wprawdzie z nadzieją spoglądają w przyszłość, ale obawiają się, że zapowiadany przez zwycięską ekipę nacisk na sprawy socjalne zepchnie ich potrzeby na dalszy plan. A zaległe sprawy znów pozostaną w sferze obietnic.

  czytaj więcej

 • Nie można wyłączyć automatycznego przejścia pracowników do nowego pracodawcy

  Nie można wyłączyć automatycznego przejścia pracowników do nowego pracodawcy

  Część zakładu pracy przedsiębiorstwa Profesjonalna sp. z o.o. w postaci kilku sklepów ma zostać przejęta przez nabywcę Lokalex sp. z o.o. Profesjonalna sp. z o.o chciałaby, żeby część pracowników przejmowanych sklepów kontynuowała u niej zatrudnienie. Takie rozwiązanie byłoby również korzystne dla nabywcy, spółki Lokalex sp. z o.o., która planuje zredukować liczbę zatrudnionych w przejmowanych sklepach, a także dla samych pracowników, którzy spodziewając się zwolnień u Lokalex sp. z o.o., wolą pozostać u dotychczasowego pracodawcy.

  czytaj więcej

 • Nie każdą umowę o pracę można wypowiedzieć

  Nie każdą umowę o pracę można wypowiedzieć

  Jednym ze sposobów rozwiązania stosunku pracy jest wypowiedzenie umowy o pracę. Nie każdą umowę o pracę można jednak wypowiedzieć. Dlatego w dzisiejszym poradniku podpowiemy pracodawcom m.in. jakich umów o pracę nie można rozwiązać za wypowiedzeniem i dlaczego tak ważne jest właściwe uzasadnienie wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony.

  czytaj więcej

 • Poradnik pracodawcy: Gdy pracownik kwestionuje wypowiedzenie mu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony

  Poradnik pracodawcy: Gdy pracownik kwestionuje wypowiedzenie mu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony

  W relacji pracownik – pracodawca ten pierwszy ma relatywnie słabszą pozycję. Dlatego przepisy prawa pracy zawierają szereg regulacji ochronnych, mających na celu zabezpieczenie praw i interesów pracownika. Wśród nich wyróżniamy roszczenia przysługujące w przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem. Czy oznacza to, że pracodawca jest na straconej pozycji? Bynajmniej. W dzisiejszym poradniku podpowiemy co zrobić, gdy pracownik wytoczył powództwo do sądu pracy.

  czytaj więcej

 • Postępowanie karne: Kontradyktoryjność odwołana

  Postępowanie karne: Kontradyktoryjność odwołana

  Ministerstwo Sprawiedliwości przystąpiło do odwracania skutków reformy procedury karnej. Znamy już kierunek zmian i los kluczowego przepisu, decydującego o modelu całego postępowania.

  czytaj więcej

 • Nie każdy pracownik musi wracać z urlopu na zawołanie

  Nie każdy pracownik musi wracać z urlopu na zawołanie

  Pani Agnieszka pracuje w prywatnej firmie. – Jestem zatrudniona raczej na podrzędnym stanowisku, ale zajmuję się kwestiami organizacyjnymi, odpowiadam za kontakt z różnymi instytucjami. Na początku listopada wyjechałam na urlop za granicę. Nie mam telefonu służbowego, ale przełożony zna numer prywatnej komórki. Podobno dzwonił podczas mojego wyjazdu, ale nawet nie brałam ze sobą telefonu, bo i tak nie mam wykupionego roamingu – rozmowy za granicą do najtańszych nie należą. Po urlopie wróciłam do pracy, a szef przywitał mnie awanturą. Stwierdził, że powinien mnie zwolnić, bo mam obowiązek odbierać telefon, że podobno w pracy działo się coś, co wymagało mojej obecności. Czy rzeczywiście grożą mi jakieś konsekwencje – niepokoi się czytelniczka

  czytaj więcej

 • Sejm: Ryczałty dla kierowców niezgodne z konstytucją

  Sejm: Ryczałty dla kierowców niezgodne z konstytucją

  Przepisy zobowiązujące firmy transportowe do wypłacania ryczałtów kierowcom śpiącym w ciężarówkach są niezgodne z ustawą zasadniczą. Takie stanowisko zajął Sejm w postępowaniu, które toczy się przed Trybunałem Konstytucyjnym.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne