obowiązki pracownika

Obowiązki pracownika to zbiór powinności, których realizacja spoczywa na nim w czasie trwania stosunku pracy i których niewykonanie może spowodować zastosowanie wobec niego sankcji w postaci kar porządkowych, a nawet rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Zakres obowiązków pracowniczych określają przepisy prawa pracy, postanowienia umowy o pracę oraz – jeżeli chodzi o ich konkretny kształt – zwyczaj zakładowy (wyrok SN z 23 października 2003 r., I PK 425/02, OSNP 2004/20/345).

Podstawowym obowiązkiem pracownika jest wykonywanie pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem w sposób staranny i sumienny. Jest on też zobowiązany do realizacji poleceń przełożonych dotyczących pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa (wszystkich dziedzin) lub umową o pracę. Gdyby którykolwiek z tych warunków został naruszony, pracownik ma prawo odmówić wykonania polecenia. Nieuzasadnione i zawinione skorzystanie z możliwości odmowy wykonania obowiązku pracowniczego wiąże się z ryzykiem pociągnięcia pracownika do odpowiedzialności, z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia włącznie.

Źródło: Encyklopedia GP