pracownik

Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Nie każda więc osoba wykonująca pracę jest pracownikiem. Jest nim wyłącznie osoba fizyczna, która pracuje na rzecz konkretnego pracodawcy na podstawie stosunku pracy. Nie będzie miała statusu pracownika osoba, która:

* pracuje na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowy o dzieło, zlecenia lub agencyjnej),
* wykonuje pracę nakładczą (tzw. chałupnictwo),
* prowadzi działalność gospodarczą,
* jest zatrudniona w tzw. służbach mundurowych (policjanci, strażacy, żołnierze zawodowi i funkcjonariusze celni, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Straży Więziennej, Straży Granicznej),
* jest więźniem i pracuje na podstawie skierowania do pracy, pod warunkiem że została z nim zawarta umowa o pracę.

Aby być pracownikiem, trzeba ukończyć 18 lat. Zatrudnianie osoby, która ma mniej niż 16 lat, jest zabronione, chyba że w celu przygotowania zawodowego.

Źródło: Encyklopedia GP