sąd najwyższy orzecznictwo

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu sąd najwyższy orzecznictwo. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące sąd najwyższy orzecznictwo.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Współwłasność w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych

  SĄD NAJWYŻSZY O NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ ... własności nieruchomości. Uchwała Sądu Najwyższego z 9 lutego ... zagadnieniu prawnym przedstawionym Sądowi Najwyższemu: czy jest ważna ... nieruchomość? UZASADNIENIE Według Sądu Najwyższego odpowiedzi na to ... Sąd Najwyższy ... także we współczesnym orzecznictwie Sądu Najwyższego. Twierdzenie o spójności ... zagadnienie do rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego. UZASADNIENIE Sąd Najwyższy przypomniał, że o ...

  czytaj więcej

 • Podleganie ubezpieczeniom społecznym w orzecznictwie Sądu Najwyższego

  ... , albowiem kontynuuje linię orzecznictwa przyjętą w uchwale Sądu Najwyższego z 23 ... do wykonywania pracy. Orzecznictwo Sądu Najwyższego wydawane w sprawach ... skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Sąd ustalił, że składkę ... przyjąć, iż stanowisko Sądu Najwyższego jest słuszne. SĄD NAJWYŻSZY o ubezpieczeniach podczas ... skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Sąd uznał, że skarga ...

  czytaj więcej

 • Uprawnienia związków zawodowych w orzecznictwie Sądu Najwyższego

  SĄD NAJWYŻSZY o szczególnej ochronie ... wyroku w całości. Sąd Najwyższy uwzględnił kasację powoda. Sąd uznał, że rozwiązanie ... do ponownego rozpoznania sądowi II instancji. Sąd Najwyższy uwzględnił kasację. Ustawa ... zakładowej organizacji związkowej. Sąd Najwyższy uwzględnił kasację. Sąd stwierdził, że pracodawca ... Sobczyk i Współpracownicy Sąd Najwyższy w swym orzecznictwie początkowo wyrażał pogląd, ...

  czytaj więcej

 • Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę w orzecznictwie Sądu Najwyższego

  SĄd NajwyŻszy o naruszeniu przez ... umowy o pracę. Sąd Najwyższy nie uwzględnił kasacji ... do niego. Zdaniem Sądu Najwyższego zwięzłość sformułowanej przyczyny ... to było uzasadnione. Sąd Najwyższy podzielił tę ocenę ... również przytoczyć twierdzenie Sądu Najwyższego z wyroku z ... oświadczeniem o wypowiedzeniu. SĄd NajwyŻszy o skutkach braku ... przyznał mu odszkodowanie. Sąd Najwyższy nie uwzględnił ...

  czytaj więcej

 • Uprawnienia pracownicze kobiet w orzecznictwie Sądu Najwyższego

  SĄD NAJWYŻSZY o wypowiedzeniu umowy ... pracownicę zawinione. Zdaniem Sądu Najwyższego z art. 177 ... powyższe na uwadze, Sąd Najwyższy oddalił kasację. OPINIA ... wystąpieniu z pozwem. SĄD NAJWYŻSZY o obliczeniu terminu ... powyższe na względzie Sąd Najwyższy oddalił kasację. OPINIA ... ) Sąd Najwyższy ... złożyła powódka. Zdaniem Sądu Najwyższego ustalenie przyjęte przez sąd II instancji w ...

  czytaj więcej

 • Wypowiedzenie zmieniające w orzecznictwie sądu najwyższego

  SĄD NAJWYŻSZY o przyczynie wypowiedzenia ... prawidłowej działalności. Zdaniem Sądu Najwyższego kasacja jest uzasadniona. ... W tym wyroku Sąd Najwyższy opowiedział się za ... pracownikowi warunków pracy. Sąd Najwyższy uznał, że pracodawca, ... . SĄD NAJWYŻSZY ... . 60 k.c. Sąd Najwyższy podzielił stanowisko sądu II instancji, że ... już wcześniej w orzecznictwie Sądu Najwyższego stanowiska, iż nie ...

  czytaj więcej

 • Skutki niedozwolonego skrócenia przez pracodawcę okresu wypowiedzenia w orzecznictwie Sądu Najwyższego

  Sąd Najwyższy o postanowieniach umowy ... i pracownika. Wyrok Sądu Najwyższego z 29 października ... pozwem skierowanym do sądu okręgowego wystąpił o ... umówionej między stronami. Sąd okręgowy przyjął, że ... wyroku wniósł pracownik. Sąd apelacyjny zmienił ... kasacyjną wniósł pracodawca. Sąd Najwyższy uznał ją za ... okresu wypowiedzenia w orzecznictwie Sądu Najwyższego . W pełnej wersji ...

  czytaj więcej

 • Sąd Najwyższy: Nie można mieć narkotyków na własny użytek

  Przez lata sądy nie były zgodne ... karane. Jedne (np. Sąd Apelacyjny w Lublinie ... Inne, tak jak Sąd Apelacyjny we Wrocławiu ... wypowiedział się także Sąd Najwyższy w wyroku z ... /08. Karalne posiadanie Sąd Najwyższy rozważył pojawiającą się ... , przemysłowych czy naukowych. Sąd doszedł do ... w ich posiadanie. Sąd Najwyższy podkreślił także, że ...

  czytaj więcej

 • Zadaniowy czas pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego

  SĄD NAJWYŻSZY o przesłankach umożliwiających domaganie się ... . Marcin S. wniósł powództwo do sądu o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, niedziele i święta. Sąd rejonowy je oddalił. Od tego ... z 11 grudnia 2006 r. sąd okręgowy oddalił apelację, podzielając ustalenia poczynione w sprawie przez sąd rejonowy. To jest tylko ...

  czytaj więcej

 • Stosunek pracy na podstawie powołania w orzecznictwie Sądu Najwyższego

  ... nawiązuje się stosunek pracy wprzypadkach określonych w odrębnych przepisach, np w ustawach:przedsiębiorstwach państwowych, pracownikach urzędów państwowych,jednostkach badawczo-rozwojowych, pracownikach samorządowych,samorządowych kolegiach odwoławczych, Najwyższej Izbie Kontroli,Państwowej Inspekcji Pracy. Zobacz pełną treść artykułu - Tygodnik Prawa Pracy i Ubezpieczeń w eGP

  czytaj więcej

 • Obowiązek przestrzegania przez pracownika czasu pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego

  SĄD NAJWYŻSZY o naruszeniu podstawowego obowiązku pracowniczego Nieuzasadnione opuszczenie miejsca pracy może być przyczyną dyscyplinarnego zwolnienia SENTENCJA Zachowanie pracownika polegające na opuszczeniu miejsca pracy, po wystosowaniu żądania urlopu ...

  czytaj więcej

 • Stosunek pracy na podstawie mianowania w orzecznictwie Sądu Najwyższego

  Charakterystyczną cechą tego zatrudnienia jest większa dyspozycyjnośćwobec pracodawcy, który może czasowo zmieniać jego istotne warunki.Pracownik mianowany może być bowiem przeniesiony do innego urzędu w tejsamej lub innej miejscowości, na takie samo lub inne stanowisko pracy.Ponadto poddaje się go systematycznym ocenom kwalifikacyjnym. W zamianza to pracownik ten uzyskuje większą ...

  czytaj więcej

 • Roszczenia pracownicze w razie niewypłacalności pracodawcy w orzecznictwie Sądu Najwyższego

  Nowa ustawa reguluje zasady, zakres i tryb ochrony roszczeńpracowniczych w przypadku, kiedy pracodawca jest niewypłacalny.Poszerzono w niej katalog świadczeń wypłacanych z FunduszuGwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz wydłużono okres, za którysą one wypłacane. Prawo do świadczeń z Funduszu mają osoby zwolnione wokresie dziewięciu miesięcy, a nie sześciu, jak w poprzednioobowiązującej ustawie. ...

  czytaj więcej

 • Czy Sąd Najwyższy rzeczywiście złamał prawo

  ... o złamaniu przez Sąd Najwyższy obowiązującego w Polsce ... daleko. Autorka nazywa Sąd Najwyższy „trybunem interesów przedsiębiorcy”. ... Sądu Najwyższego ... maja 2015 r. Sąd Najwyższy nakazał sądowi apelacyjnemu ponownie rozpoznać ... w pozostałym zakresie. Sąd Najwyższy stwierdził, że Sąd Apelacyjny nie mógł ... abuzywności, jaki zaprezentował Sąd Najwyższy”. Tymczasem wyrok Sądu Najwyższego jest prawidłowy – realizacja ...

  czytaj więcej

 • Sąd Najwyższy: skargi kasacyjne na niskim poziomie

  W 2008 roku Sąd Najwyższy podjął w Izbie Cywilnej 110 ... – podsumowuje Lech Gardocki, pierwszy prezes Sądu Najwyższego. – Wysoki wpływ zagadnień prawnych w ... trudnościami jurysdykcyjnymi, które powstają w sądach powszechnych przy wykładni ... wpływ na ujednolicanie orzecznictwa. Istnieje przekonanie, że ... SN w 2008 roku. Do Sądu Najwyższego wpływają głównie sprawy precedensowe i ...

  czytaj więcej

 • Posiedzenia <strong>sądów</strong> jawne dla publiczności, tak jak rozprawy? Zdecyduje <strong>Sąd</strong> <strong>Najwyższy</strong>

  Posiedzenia sądów jawne dla publiczności, tak jak rozprawy? Zdecyduje Sąd Najwyższy

  ... wystąpił I prezes Sądu Najwyższego Stanisław Dąbrowski, powołując ... na rozbieżności w orzecznictwie SN i sądów powszechnych w tej ... posiedzeń, podczas których sądy rozstrzygają kwestie np. ... śledztwa itp. Reporterzy sądowi są często wypraszani ... SN, każde posiedzenie sądu jest dostępne nie ... podkreślił, że różne sądy w kraju wiele ... . w 2010 r. Sąd Apelacyjny w ...

  czytaj więcej

 • <strong>Sąd</strong> <strong>Najwyższy</strong>: Homoseksualny partner przejmuje po śmierci partnera prawo do najmu mieszkania

  Sąd Najwyższy: Homoseksualny partner przejmuje po śmierci partnera prawo do najmu mieszkania

  ... prawne Sądu Okręgowego w ... zajął się nim Sąd Najwyższy. Chodziło o to, ... pytania prawnego do Sądu Najwyższego. Sprawa dotyczyła Adama ... zwrócił się do Sądu Najwyższego z pytaniem prawnym. ... środowej rozprawy w Sądzie Najwyższym pełnomocnicy Adama K. ... argumentacja nie przekonała Sądu Najwyższego. W uchwale podjętej ... pozostające w konkubinacie. Sąd Najwyższy nie uzasadnił w ...

  czytaj więcej

 • <strong>Sąd</strong> <strong>Najwyższy</strong> nie może rozstrzygać każdej wątpliwości sędziów niższych instancji

  Sąd Najwyższy nie może rozstrzygać każdej wątpliwości sędziów niższych instancji

  ... zdjęcie główne Wyrokiem sądu rejonowego kilku oskarżonych ... rozprawy w sądzie II instancji ... , jest nieprzekonujący – stwierdził Sąd Najwyższy. Podzielenie takiego punktu ... zasady samodzielności jurysdykcyjnej sądów. Sądy nie mogą liczyć ... przepisów. Zwłaszcza że Sąd Najwyższy wielokrotnie zajmował się ... linki wyróżnione Samodzielność sądu Sąd okręgowy, po przeanalizowaniu ... sędziowie SN. Postanowienie Sądu Najwyższego z 19 stycznia ...

  czytaj więcej

 • Sąd Najwyższy rozstrzygnie w sprawie Jakuba Tomczaka

  Sąd zajmował się apelacją ... gwałt na dożywocie. Sąd Okręgowy w Poznaniu ... od tego wyroku. Sąd Apelacyjny na ... przekazaniu do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu, w jaki sposób ... zadowolona z decyzji sądu. "Sąd widzi wątpliwości w ... . Jego zdaniem, decyzja Sądu Najwyższego może być znana ... o związaniu polskiego sądu wyrokiem wydanym przez sąd innego kraju. Na ...

  czytaj więcej

 • <strong>Sąd</strong> <strong>Najwyższy</strong> nie zajmuje się problemami rodzin

  Sąd Najwyższy nie zajmuje się problemami rodzin

  ... może zajmować się Sąd Najwyższy. picture Wskazuje ... dopuszczenie zablokowałoby pracę Sądu Najwyższego z uwagi na ... skomplikowane, a dawniejsze orzecznictwo Sądu Najwyższego z jednej strony ... kategorii spraw kontroli Sądu Najwyższego eliminowałoby stanowiska błędne ... tyle wymagające ingerencji Sądu Najwyższego, co wiedzy i ... powinny podlegać kontroli Sądu Najwyższego, są te o ... Sąd Najwyższy” ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne