wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Zobacz, komu przysługuje ochrona przedemerytalna

  Zobacz, komu przysługuje ochrona przedemerytalna

  Pracownicy, którym do uzyskania wieku emerytalnego pozostało nie więcej niż 4 lata, są szczególnie chronieni przez prawo. Kodeks zakazuje wypowiadać takim osobom umowę przez pracodawcę, ale sam zatrudniony może zrezygnować wtedy z etatu.

  czytaj więcej

 • Obowiązki podatników i płatników w styczniu 2016 roku

  Obowiązki podatników i płatników w styczniu 2016 roku

  W pierwszym miesiącu roku istotne są dwa terminy, których muszą dotrzymać podatnicy i płatnicy – 20 stycznia oraz 31 stycznia (a w 2016 r. 1 lutego – ze względu na to, że 31 stycznia wypada w niedzielę).

  czytaj więcej

 • Stosunki pracy w służbie cywilnej wygasną już 23 lutego. Pracę stracą dyrektorzy, a następcy zostaną wybrani bez konkursów

  Stosunki pracy w służbie cywilnej wygasną już 23 lutego. Pracę stracą dyrektorzy, a następcy zostaną wybrani bez konkursów

  Od 23 stycznia 2016 r. zacznie obowiązywać ustawa z 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 34). W zasadniczej części nowelizacja ta dotyczy wyższych stanowisk w służbie cywilnej. Po wejściu w życie nowych rozwiązań etaty te nie będą obsadzane w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, ale w trybie powołania przez uprawnione organy.

  czytaj więcej

 • Kiedy po rozstaniu z firmą trzeba zwrócić odprawę

  Kiedy po rozstaniu z firmą trzeba zwrócić odprawę

  Pan Piotr, zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, dostał wypowiedzenie. Przyczyną zwolnienia, jak wynikało z pisma pracodawcy, była likwidacja jego stanowiska pracy. – Wypłacono mi odprawę na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych, uważam jednak, że przyczyna wypowiedzenia była nieprawdziwa, i odwołałem się do sądu. Wystąpiłem o uznanie go za bezskuteczne i zasądzenie od pracodawcy stosownego odszkodowania. Czy jeśli sąd przyzna mi rację, będę musiał zwrócić otrzymaną wcześniej odprawę – zastanawia się czytelnik

  czytaj więcej

 • Przez dziurawe przepisy 70-proc. podatek zapłacimy od całości odszkodowania

  Przez dziurawe przepisy 70-proc. podatek zapłacimy od całości odszkodowania

  PROBLEM: 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. poz. 1992; dalej: nowelizacja). Wprowadza ona do ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm., dalej: ustawa o PIT) stawkę podatkową 70 proc. dla części odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji oraz części odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia lub rozwiązania umowy przed upływem jej terminu (gdy ich wysokość przekracza normy ustalone w nowelizacji). Podatek ten będzie należny tylko w sytuacji, w której zobowiązana do wypłaty tych świadczeń jest spółka, w której Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, państwowa osoba prawna lub komunalna osoba prawna dysponują bezpośrednio albo pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, w tym także na podstawie porozumień z innymi podmiotami. Szybkość prac nad ustawą, której celem miała być eliminacja „patologii polegających na przyznawaniu wyjątkowo wysokich odpraw oraz odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji członkom zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa”, sprawiła, że jej autorzy nie ustrzegli się niedociągnięć, które mogą być źródłem praktycznych problemów.

  czytaj więcej

 • Urząd pracy może dofinansować studia podyplomowe

  Urząd pracy może dofinansować studia podyplomowe

  Myślę o studiach podyplomowych, by poprawić moją pozycję w pracy. Słyszałam, że naukę może sfinansować urząd pracy. Czy tylko osoby bezrobotne mają do tego prawo, czy ja, pracująca w tej chwili na etacie, mogę skorzystać z takiej możliwości – pyta pani Teresa.

  czytaj więcej

 • Decyzje PIP zmieniające zlecenie na etat mogą wywołać chaos

  Decyzje PIP zmieniające zlecenie na etat mogą wywołać chaos

  PROBLEM: Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy mają zyskać prawo zmiany umowy cywilnoprawnej na etat w drodze decyzji administracyjnej. Tak wynika z propozycji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Istnieje jednak zagrożenie, że podejmowanie decyzji administracyjnych przez inspektorów w sprawie cywilnych stosunków pracy (zamiast kierowania przez nich spraw do sądów powszechnych) spowoduje dodatkowe problemy proceduralne.

  czytaj więcej

 • Wyjątki od limitu terminowej pracy: Co z pracą dorywczą i sezonową?

  Wyjątki od limitu terminowej pracy: Co z pracą dorywczą i sezonową?

  Eksperci ostrzegają, że brak definicji w ustawie może utrudnić stosowanie limitów pracy terminowej.

  czytaj więcej

 • Zobacz, jakie będą nowe zasady zatrudniania i odwoływania w służbie cywilnej

  Zobacz, jakie będą nowe zasady zatrudniania i odwoływania w służbie cywilnej

  Zmiana ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (dalej u.s.c.) nie odnosi się do wszystkich członków służby cywilnej. Rozwiązania w zakresie statusu urzędników i pracowników pozostają bez zmian. Zasadnicze modyfikacje dotyczą wyższych stanowisk.

  czytaj więcej

 • Masz umowę na czas określony? Będzie cię trudniej zwolnić

  Masz umowę na czas określony? Będzie cię trudniej zwolnić

  Od 22 lutego okresy wypowiedzenia nie będą uzależnione rodzaju umowy o pracę. Wyniosą tyle samo dla zatrudnionych na czas określony i nieokreślony: dwa tygodnie, miesiąc lub trzy miesiące w zależności od długości stażu pracy u jednego pracodawcy.

  czytaj więcej

 • Pracodawca może zwolnić pracownika w wieku ochronnym, jeśli pobiera rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

  Pracodawca może zwolnić pracownika w wieku ochronnym, jeśli pobiera rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

  Pracodawca może zwolnić pracownika w wieku ochronnym, jeśli ten pobiera rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Taką uchwałę podjął wczoraj Sąd Najwyższy.

  czytaj więcej

 • Po obniżeniu wieku emerytury kobiet będą jeszcze niższe. Minimalne świadczenie powinno przysługiwać niezależnie od stażu pracy?

  Po obniżeniu wieku emerytury kobiet będą jeszcze niższe. Minimalne świadczenie powinno przysługiwać niezależnie od stażu pracy?

  Sytuacja pań przechodzących na emeryturę jest fatalna. A po obniżeniu wymaganego do tego wieku do 60 lat będzie jeszcze gorzej. Dlatego też eksperci postulują, by świadczenie minimalne przysługiwało wszystkim niezależnie od stażu pracy.

  czytaj więcej

 • Prawo do emerytury może przyspieszyć zwolnienie

  Prawo do emerytury może przyspieszyć zwolnienie

  Posiadanie uprawnień emerytalnych może być kryterium doboru pracownika do zwolnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy. Natomiast przedsiębiorca, który przy zwolnieniach bierze pod uwagę np. sytuację rodzinną, osobistą lub majątkową zatrudnionych naraża się na zarzut dyskryminacji pracowników.

  czytaj więcej

 • Czy poufność mediacji pozostanie jedynie w teorii

  Czy poufność mediacji pozostanie jedynie w teorii

  Nowe przepisy nakładają na uczestników postępowania obowiązek zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa. Tyle że nie jest on obwarowany żadną sankcją. A to rodzi ryzyko, że nie będzie przestrzegany.

  czytaj więcej

 • Odszkodowanie za zwolnienie obniża się o świadczenia chorobowe

  Odszkodowanie za zwolnienie obniża się o świadczenia chorobowe

  TEZA: Okres pobierania zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego podlega wyłączeniu z okresu, za który przysługuje wynagrodzenie za cały czas pozostawania bez pracy (art. 47 in fine kodeksu pracy) także wówczas, gdy pracownik po rozwiązaniu z nim umowy o pracę (ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego) pobierał te świadczenia w wysokości wynikającej z ograniczenia przewidzianego w art. 46 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

  czytaj więcej

 • TSUE orzeka o maksymalnych normach czasu pracy. Nie zawsze trzeba się do nich stosować

  TSUE orzeka o maksymalnych normach czasu pracy. Nie zawsze trzeba się do nich stosować

  Czas pracy lekarza nie może przekroczyć 48 godzin tygodniowo, ale tylko w ramach stosunku pracy. Gdy w grę wchodzą kontrakty, normy mogą zostać przekroczone. Stan ten może zlikwidować jedynie zmiana przepisów.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne