wysokość przeciętnego wynagrodzenia

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu wysokość przeciętnego wynagrodzenia. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące wysokość przeciętnego wynagrodzenia.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Wysokość zasiłków zależy od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracownika

  ... chorobowego z ubezpieczenia chorobowego dla pracowników stanowi jego przeciętne miesięczne wynagrodzenie, wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych, poprzedzających miesiąc, ... zasiłków - macierzyńskiego, opiekuńczego, wyrównawczego i świadczenia rehabilitacyjnego oraz wynagrodzenia za czas choroby przysługującego na podstawie art. 92 kodeksu pracy. Wynagrodzenie pracownika to jego przychód stanowiący ...

  czytaj więcej

 • <strong>Płace</strong> sędziów będą zależne od <strong>przeciętnego</strong> <strong>wynagrodzenia</strong>

  Płace sędziów będą zależne od przeciętnego wynagrodzenia

  Przy ustalaniu wysokości wynagrodzeń sędziów rejonowych, okręgowych, ... ustawie budżetowej, ale przeciętne wynagrodzenie w II kwartale ... - Projekt przewiduje ustalanie wysokości wynagrodzenia sędziów w oparciu o przeciętne wynagrodzenie w II kwartale ... sposobu ustalania wynagrodzeń sędziów Trybunału ... się obniżać, jeżeli przeciętne wynagrodzenie w gospodarce zmaleje. W takiej sytuacji wysokość wynagrodzenia pozostanie na takim ...

  czytaj więcej

 • <strong>Wynagrodzenie</strong> minimalne może wzrosnąć do <strong>wysokości</strong> 50 proc. <strong>przeciętnej</strong> pensji

  Wynagrodzenie minimalne może wzrosnąć do wysokości 50 proc. przeciętnej pensji

  Płaca minimalna - zgodnie z ... - miałaby zależeć od przeciętnej pensji i rozwoju ... stopniowe podwyższanie minimalnego wynagrodzenia do wysokości 50 proc. przeciętnej pensji. zdjęcie ... ten przelicznik, to płaca minimalna musiałaby wynosić ... , które doprowadzą naszą płacę minimalną, jeżeli sytuacja ... przewiduje, że minimalne wynagrodzenia będą rosnąć szybciej ... stycznia 2012 roku płaca minimalna wynosi ...

  czytaj więcej

 • ... Urzędu Statystycznego z 28 listopada 2011 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w trzecim kwartale 2011 r.

  ... budownictwa społecznego, ponieważ jednym z warunków podpisania przez TBS umowy najmu jest, by dochód gospodarstwa domowego w dniu podpisywania kontraktu nie przekraczał 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym województwie więcej niż o 20 proc. w jednoosobowym gospodarstwie domowym lub o 80 proc. w dwuosobowym gospodarstwie domowym i o dalsze ...

  czytaj więcej

 • ... 28 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ...

  W 2012 r. podstawą ustalenia wynagrodzenia członków komisji egzaminującej syndyków jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2010 r. ogłoszone przez prezesa GUS. Dotyczy to wynagrodzeń przysługujących po wejściu w życie tego rozporządzenia.

  czytaj więcej

 • ... 21 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ...

  W latach 2012 i 2013 podstawą ustalenia wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej dla syndyków jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2010 r. ogłoszone przez prezesa GUS.

  czytaj więcej

 • ... 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ...

  W 2014 r. podstawą ustalenia wynagrodzenia jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2010 r. ogłoszone przez prezesa GUS.

  czytaj więcej

 • Ustawa okołobudżetowa obniżyła <strong>wysokość</strong> dopłat do <strong>wynagrodzeń</strong>. Stracą zakłady pracy chronionej

  Ustawa okołobudżetowa obniżyła wysokość dopłat do wynagrodzeń. Stracą zakłady pracy chronionej

  ... już od kilku lat zrównanie wysokości pomocy przysługującej pracodawcom mającym status ... . linki wyróżnione Dofinasowanie do wynagrodzenia w przypadku pracowników ze znacznym ... jeszcze funkcjonował obecny podział w wysokości pomocy. Ponadto w ... kwota stanowiąca 37,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia z ubiegłego roku (lub jego ... jedynie sposób ustalania wysokości odpisu na ZFŚS. ...

  czytaj więcej

 • <strong>Wynagrodzenia</strong> będą zależeć od ministra

  Wynagrodzenia będą zależeć od ministra

  Wynagrodzenie sędziego i prokuratora ... budżetowa. O jego wysokości zadecyduje przeciętne wynagrodzenie w gospodarce - to ... odejście od kształtowania wynagrodzeń sędziów w ... . Uchwalona przez Sejm wysokość mnożników wynagrodzeń, od których zależy płaca sędziów i prokuratorów, ... więc faktycznie o wysokości wynagrodzenia będzie nadal decydował ... , to bez zmiany wysokości mnożników płaca sędziów nie wzrośnie ...

  czytaj więcej

 • Najniższe <strong>wynagrodzenie</strong> rośnie prawie dwa razy szybciej niż <strong>przeciętne</strong>

  Najniższe wynagrodzenie rośnie prawie dwa razy szybciej niż przeciętne

  ... pierwszego wyraźnie zmieniła się też relacja obu tych płac (o 7,4 pkt proc.). Tak wysoki wzrost ... . W 2007 r. rząd podjął decyzję o podwyższeniu płacy aż o 20,3 proc., a ... 8,2 proc. Sugeruje to, że w przyszłości wysokość płacy minimalnej powinna być uzależniona od sytuacji ekonomicznej, a ...

  czytaj więcej

 • Jakie składki <strong>wynagrodzenia</strong> są podstawą do obliczenia odprawy pieniężnej

  Jakie składki wynagrodzenia są podstawą do obliczenia odprawy pieniężnej

  ... pieniężna przysługuje w wysokości od jedno- do trzymiesięcznego wynagrodzenia, w zależności od ... limitem co do wysokości. Pomimo iż ustawa ... posługuje się pojęciem wynagrodzenia przy obliczaniu odprawy ... brać pod uwagę wynagrodzenia zasadniczego. Należy ... , uwzględnia się w przeciętnej wysokości za okres trzech ... kategorii może należeć wynagrodzenie prowizyjne oraz wynagrodzenie i dodatek za ...

  czytaj więcej

 • Od przyszłego roku wzrosną <strong>wynagrodzenia</strong>, odszkodowania i dodatki

  Od przyszłego roku wzrosną wynagrodzenia, odszkodowania i dodatki

  ... decyzję w sprawie wysokości płacy minimalnej w 2013 ... ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wysokość najniższej pensji musi ... osiągnęła 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia (obecnie wynosi ona ... .in. wynagrodzenia zasadnicze, dodatki do wynagrodzenia (np. stażowe ... (patrz infografika). Inne wypłaty Podwyżka płacy minimalnej wpłynie też ... przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20 proc. stawki ...

  czytaj więcej

 • Płaca minimalna na razie nie wzrośnie

  ... i terminu podwyższenia płacy minimalnej do połowy przeciętnego wynagrodzenia. Zgodnie z porozumieniem ... miała stanowić połowę przeciętnego wynagrodzenia, wyniosłaby 1556,93 ... terminarz stopniowego podwyższenia płacy minimalnej do połowy przeciętnego wynagrodzenia. Nie musi to ... osiągnąć 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia (netto), ... szanse na podwyższenie płacy minimalnej do połowy przeciętnego wynagrodzenia wydają się niewielkie. ...

  czytaj więcej

 • <strong>Wynagrodzenie</strong> sędziów nie będzie zależeć od rządu

  Wynagrodzenie sędziów nie będzie zależeć od rządu

  ... roku o jego wysokości zadecyduje przeciętne wynagrodzenie w gospodarce. Takie ... od których zależy wysokość wynagrodzenia sędziów, zostaną zastąpione ... znaczących różnic między wysokością płacy sędziego sądu rejonowego ... odejście od kształtowania wysokości wynagrodzeń sędziów w oparciu ... ustalanie wysokości wynagrodzenia sędziów w ... . Dodaje jednak, że wysokości mnożników wynagrodzeń, od których zależy płaca sędziów, nie spełniły ...

  czytaj więcej

 • Majstrowanie przy <strong>płacach</strong> sędziów. Korekta MF spowoduje, że zarobią mniej

  Majstrowanie przy płacach sędziów. Korekta MF spowoduje, że zarobią mniej

  ... w oparciu o przeciętne wynagrodzenie w gospodarce w ... zakresie ścisłego powiązania wynagrodzeń sędziów ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce (...)”. Zgodnie ... ,05 x kwota przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale ... sposób kwotowy o wysokość zwiększenia przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale ... roku (tj. kwota przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale ... minus kwota przeciętnego wynagrodzenia w II ...

  czytaj więcej

 • Kiedy <strong>wysokość</strong> emerytury może być ustalona na nowo

  Kiedy wysokość emerytury może być ustalona na nowo

  ... ustalone, że wysokość tego świadczenia ... w stosunku do przeciętnej płacy w danym roku, ... wymiaru emerytury pokazuje wysokość wynagrodzeń świadczeniobiorcy w latach ... w stosunku do przeciętnych płac, jakie obowiązywały w ... do rocznej kwoty przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonej za dany ... m.in. o wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, ... zarobki niż wynosiły przeciętne wynagrodzenia w tych latach. ...

  czytaj więcej

 • W jaki sposób należy ustalać wysokość zasiłków

  ... przysługującego pracownikowi stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres ... ustala się, przyjmując przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące ... miesięczne oraz składniki wynagrodzenia w wysokości zmiennej np. premię, ... wliczane są do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjmowanego do ustalenia ... chorobowego uwzględnione zostanie przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownicy za okres ... zostanie tylko przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownicy wypłacone ...

  czytaj więcej

 • Unia nie wymusi podwyżek <strong>wynagrodzeń</strong>

  Unia nie wymusi podwyżek wynagrodzeń

  ... do poziomu połowy płacy przeciętnej. Zgodnie z ustawą wysokość minimalnego wynagrodzenia jest ustalana w taki sposób, aby przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia w danym roku ... rządem dotyczące najniższego wynagrodzenia, wysokość płacy minimalnej będzie niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia, stopień wzrostu płacy minimalnej zwiększa się ... 50 proc. przeciętnej płacy. Zdaniem związkowców płaca minimalna powinna ...

  czytaj więcej

 • Spór o <strong>płacę</strong> minimalną w Polsce - podwyższać czy zlikwidować?

  Spór o płacę minimalną w Polsce - podwyższać czy zlikwidować?

  ... Komisji Trójstronnej dotyczące wysokości płacy minimalnej, wysokość najniższej gwarantowanej ustawowo płacy jest niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ... względu na wysokość bezrobocia i wielkość przeciętnego wynagrodzenia w danym ... proc. relacja minimalnego wynagrodzenia do przeciętnego wynagrodzenia, ale - jak wskazuje ... ,9 proc. Proporcja płacy minimalnej do przeciętnego wynagrodzenia jest więc tam ...

  czytaj więcej

 • Ile można dorobić do wypłacanej przez ZUS emerytury albo renty

  ... rencistę przychodu w wysokości przekraczającej 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ... . 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV ... . i 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia. W okresie od ... niż 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, część przysługującej pani ... przekraczającej 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ale nieprzekraczającej 130 ... przekroczy 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, część przysługującej pani ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

Kronika Prawa – Kalendarium

Październik 2014
PnWtŚrCzPtSbNd
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930310102
03040506070809

zobacz więcej

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej